xxx

 xxx


[ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้]

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เยาวชนที่ หอประชุม 113 ปี นารีนุกูลติดตาม 13 มิถุนายน เวลา 11:46 น.

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-12.00 น.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยมหาสารคราม ได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม "โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่เยาวชน"

่จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

รายละเอียดการจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน

อบรม STEM

ทดลองส่ง

test

test

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทกลุ่มข่าว ภาพข่าวประชาสัมพันธ์